1971 Marymount Commencement: Milton Lewis awards degree