1971 Marymount Commencement: Father Fagan & Milton Lewis